อาชีพ / Occupation*
ทราบข้อมูลกิจกรรมมาจากช่องทางไหน / How did you know the activity and information?*
รายละเอียดและกติกาของการเข้าร่วมกิจกรรม